திரவிய தேடல் ( THIRAVIYA THEDAL )

காணவே சொல்லுகிறேன் நன்றாய்க்கேளு

கருநெல்லிப் பழமைந்தின் சாருவாங்கி

பேணவே அதுக்குநிகர் தேனுங்கூட்டி

பிரியமுடன் அந்திசந்தி மண்டலங்கொள்ளு

பூணவே வாசியது பொருந்திநின்று

பூரணமாய்த் தேகமது சித்தியாகும்

ஊணவே தேகமது சித்தியானால்

ஒருதீங்கு மில்லையடா சோதியாச்சே

அகத்தியர் 

KARUNELLI – A fruit which has a mythical belief of cheating death and to live forever.

TAMIL LITERATURE  – King Athiyaman offered karunelli to the great poetess Avvaiyar who adorned his court for her long life.

FRUIT IDENTIFICATION – It can’t be revealed for security reasons.

பகுதி – ௧          PART – 1

This story is about a guy named gautham who went to K********i(mountain name) in hunt of a treasure fruit called KARUNELLI. This story explains the struggles and challenges he faced during his hunt.

K1

A wonderful chill morning at 6am, stepping into the beautiful village called S*********l. There are many wells in the temple of the village where most villagers take bath believed that the water in the well is mixed with herbals and it is capable of curing all kinds of skin diseases even skin cancer. I was very excited to take bath in a open well and the climate was chill but the water was warm.

Then I prayed to God for the success of my treasure hunt. Now which way i have to go to the mountain?  I wondered

I asked an old man who was bathing in a well. Sir, which way is the mountain? Instead of guiding me the path he was questioning me. who are you? where are you from and why you came?  He questioned

I’m gautham I came in search of karunelli fruit in this mountain. Sir, which part of this mountain I can find this fruit?  I enquired

Karunelli, go go you will find karu but not nelli. Brother, this fruit is not available in this mountain. Someone gave you false information. He howled

My inner voice: wow, what a pleasant words for a good start.

Brother anyway, just follow this path and It will lead you to the mountain.

As I was walking towards the mountain, my stomach started to make some noise for food. As it was the time of j*******u protest no hotels and shops were opened. So my break-fast is just two biscuit packets which I bought yesterday night.

My inner voice: gautham, you are a strong energetic guy. These two packets of biscuit is enough for you to climb this mountain.  I patted myself

when I opened the packet, two big skinny dogs came for biscuits. Oh! how poor dogs craving for food. Let’s put one packet for dogs and one we can eat.

My inner voice: gautham, one packet is also enough for you to climb. you are like paari vallal. wow.  I glorified myself

But, as I was feeding I didn’t realize that I gave all two packet of biscuits to dogs.

HOLY COW!

OMG. what I supposed to do now, I didn’t have my break-fast, how am I going to climb this huge mountain without eating.

my inner voice: gautham, relax.. relax.. you are a strong guy, you can……….

Hey inner voice shut the heck up. If you are a person, I’ll just eat you right now for my hunger.  I mocked

my inner voice: wow, what an another pleasant situation in your journey.  

Alas! I have no option left, I just have to climb this mountain without eating. As i was heading to the mountain, I saw a man with long beard, kaavi dress and a sac in his hand. He was plucking some leaves and picking some trash in the forest.Trust me he was looking like a beggar.

Sir, could you please have this biscuit wrappers in your trash sac as i don’t like to pollute this beautiful forest.  I requested

Brother, This is a not a trash sac this is full of herbals. These leaves will cure you from fever but its okay. I’m not offended, give me those wrappers I’ll have it with me.  He received

Oh No!

I’m really sorry samy, I didn’t mean to offend you.  I apologized

Actually, he is not a beggar. I misjudged

He’s a sage(Thuravi) who lives at the bottom of the mountain with other sages in a small tent with Lingam in the center.

Samy, could you please tell me where I can find karunelli fruit in this mountain.  I sought

you can find the tree near the cave and the cave is on top of the mountain.  He replied

Hurray! I am happy to know the place of the fruit. Samy, Is there a easy path in this mountain that leads to the cave?  I inquired

There are two mountains you have to climb and the cave is present in the second mountain top. Use zig-zag pattern to climb the mountain. Follow these broken granite stones and it will take two hours which leads to the cave.  He instructed

Samy, is there any wild animals like tiger, fox or snakes?  I queried

With a divine smile, he knocked the head no. But he gave me a wooden stick and said this stick will help you a lot. you will see that.

My inner voice: what? this is just a normal wooden stick. How its going to help me?  I chuckled

I started my hunt with a clear mind of finding the treasure and waving hand to samy.

As I was walking some thoughts going in my mind.

Why??… Why??… Why??……….

Why this samy was helping me and guided me all the way to the cave but earlier an old villager told that there is no such kind of fruit. which is true? okay! Let’s find by our own.

Now, I stand in the bottom entrance of the mountain. Woah! what a huge mountain.  I astonished

My inner voice: samy told it takes two hours to climb the mountain with zig-zag pattern. why should I have to go zig-zag when the top is just straight to me and also i can reduce the time to climb the mountain.

wow, gautham you are very intelligent.. Let’s do it in your way as always.

That was the big wrong decision which made me to face many troubles and many problems led me to worst situation while climbing.

 

பகுதி –           PART – 2

91123509_1057245041321679_511616757702590464_n

A chill morning, view of beautiful mountains,

rhythm of singing birds,

rustling of leaves by wind blow,

view of dazzling sky through pond-water

and finally the sun shines.

All these moments make my mind calm, relax and some voice in the air whispers to get lost with the mother nature.

The rejuvenating feel that mother nature gives us cannot be explained but it can be discovered.

Now, mother nature’s feast has given me more energy and strength to climb the mountain. I decided to go on my own path. As I was walking few meters, there were bushes and thorns which blocked my way.

My inner voice: This is the end gautham so just go back by the way that samy told, no need of taking risk.  

Going back….. no way, I will never step back my foot. Let me create a new path for the first time and others can follow me.

But, the problem is these bushes are full of thorns some are big and some are small. So, I will be stepping on a thorn for each step.

Still, I decided to go on to it. I was clearing those bushes using the wooden stick that samy gave to me. As I was walking, the thorns in the bushes pierce my body mainly in my thighs. It was very painful. I feel like I’m spyke (X-men character).

Each and every step was very hard because I was creating a new path. Since the mountain was slanting, I was loosing my balance but this wooden stick is very much helpful for my balance like an extra leg.

My inner voice: Oh great! The mountain top looks near. Don’t lose hope. 

As I was going further those thorns became big and thick and now It didn’t just piercing my body but also blood comes out with terrible pain.

My brain alarm rings for a rest and water for my dry throat. But I can’t rest by sitting because the thorns will pierce my bum.

Few thoughts while resting:

How do professional mountain climbers climb mountain?

what If something happens in mid of the mountain?

How do people in forest survive?

Do you have to be a beast to live in forest?

By throwing all these thoughts out, I started back to climb. The slope of the mountain increases as I go higher. This time I need to climb by holding the grasses in one hand and supporting the stick by placing in ground on another hand.

Ouf! I give up. I can’t climb anymore. Let me go back.

My inner voice: you are in the mid of the mountain, just half-way through. Don’t give up. Come on cheer up come on.

I’m sorry. I cannot continue anymore. My body pains dreadfully. I’m going back.

When I turned back and looked down. I was shocked that again I have to face all those same difficulties to go all the way down.

So, I decided to struggle to reach the top instead of going down. While climbing I saw beautiful spider (yellow body with black dots) building its web.

As I was admiring its beauty and climbing, I pushed a thorn plant with the stick which hit me back in my cheek just below my right eye, plant came back as a spring.

I screamed a lot out of pain with blood in my cheek.

Oh God!

Why you make me to suffer like this. Please help me.  I yelled

My inner voice: The only way to get rid of this problem is to reach the top.  He advised

By making my heart strong, I started to climb with pain. By God’s grace, those thorn bushes path came to an end.

91188133_150674142929544_7490660596174553088_n

Wow, I could see the mountain top. Finally, its just ahead of these small rocks.

My inner voice: Every time, the top seems to be near but as you go It keeps extending. So, never forget that.

Finally, I reached the top of the mountain. The first thing I did when I reached was

I was having a quick nap under the shade of a small tree. While resting, I realized that I have one more mountain to climb to get into the cave. It also took me 2 hours to climb this single mountain but samy told it will take 2 hours to reach the cave.

My inner voice: Excuse me, 2 hours by the path of samy but be proud that you created your own path. Now its time to start to move towards the second mountain.  He cautioned

OH MY GOD!

TO BE CONTINUED………..

Please follow my page to continue reading my story.

Please Like, Share and Follow.

Thank you – Gautham

One comment

  1. Waiting for the next part Goutham. Interesting to read about the terrific journey. Your are good at taking the reader along with your journey with your narration. Hope you had a great experience. Waiting to know at your own pace of releasing the coming episodes. All the best.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s